Akredytacja PCA

Metody akredytowane

Postanowienia ogólne

Stosowane w Laboratorium metody badań i wzorcowań są metodami znormalizowanymi wykorzystującymi:
 • opublikowane w normach krajowych i miedzynarodowych metody,
 • pracowania GUM,
 • opracowania producentów wyposażenia,
 • osiągnięcia nauki i techniki,
 • podstawowe prawa fizyki.
Zastosowane metody badań i wzorcowań są metodami właściwymi dla wykoania ustalonego zakresu usług zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Metody badań i wzorcowań sa zgodne z ważnymi (aktualnie obowiązującymi i/lub zharmonizowanymi) normami. Dla zapewnienia powyższej zgodności w Laboratorium obowiązuje sposób postępowania opisany w wewnętrznej instrukcji.


Opracowywanie metod badań i wzorcowań

Rozwój metod badań i wzorcowań jest prowadzony w sposób planowy z uwzględnieniem potrzeb klienta zgodnie z wewnętrzną procedurą. Cykl projektowania rozpoczyna się od zatwierdzenia wniosku o opracowanie metody badań, wzorcowań, powołanie kierownika zespołu, opracowanie harmonogramu prac oraz wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.

Harmonogram wykonania prac zawiera:
 • opracowanie danych wejściowych (założeń),
 • przegląd danych wejściowych,
 • opracowanie metody,
 • zakupy wyposażenia (inwestycje),
 • walidacjię metody,
 • przegląd wyników walidacji,
 • zatwierdzenie metody (weryfikacja),
 • opracowanie dokumentacji,
 • szkolenia,
 • dopuszczenie opracowanej metody do stosowania,
 • odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów.

Tak przeprowadzony proces projektowania zapewnia osiągnięcie zamierzonego celu. Jest potwierdzeniem prawidłowości doboru metody, wyposażenia, oraz uzyskania niezbędnych kompetencji personelu, uprawnionego do praktycznej realizacji metody badań, wzorcowań.


Walidacjia

Walidacji podlegają:
 • metody nieznormalizowane,
 • metody zaprojektowane w Laboratorium,
 • metody znormalizowane, wykorzystywane poza przewidzianym dla nich zakresem,
 • metody znormalizowane, które zostały rozszerzone lub zmodyfikowane,
 • wykonane oprogramowanie,
 • wyposażenie zakupione lub wykonane przez Laboratorium.

Walidację dokonuje się poprzez:
 • wykonanie badania, wzorcowania i ocenę otrzymanych wyników,
 • porównanie wyników uzyskanych innymi metodami,
 • badania porównawcze dwustronne,
 • znajomość czynników wpływających na niepewność badań,
 • stosowanie wzorców odniesienia.WyposażenieSystem Zarządzania