Akredytacja PCA

Zamawianie wzorcowań

Informacje ogólne

Laboratorium udostępnia wszystkie niezbędne formularze w postaci PDF.
Wymagane formularze należy uzupełnić elektronicznie lub ręcznie (pola białe wypełnia Zamawiający, pola szare wypełnia Laboratorium).
Formularze należy obić pieczęcią i podpisać (w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis).
Formularze należy przesłać pocztą tradycyjną, dostarczyć je osobiście lub przesłać ich skany wraz podpisami pocztą elektroniczną.


Zamawianie wzorcowań

Aby dokonać zamówienia wzorcowania należy:
  • ustalić punkty wzorcowań dla poszczególnych zakresów i dokonać ich zapisu na formularzu Zakres Wzorcowania (PL-4.7.1_4).
  • wysłać zapytanie ofertowe wraz z załączonym formularzem PL-4.7.1_4.
W przypadku akceptacji otrzymanej oferty należy:
  • uzupełnić i podpisać, otrzymany wraz z ofertą, formularz Uzgodnienia (PL-4.4.1_1),
  • wypełnić formularz Zamówienie zewnętrzne (PL-4.7.1_3) do którego załączone są ogólne zasady przyjęcia zamówienia do realizacji,
  • ustalić czy dla danego przyrządu pomiarowego wymagana jest instrukcja obsługi, jeżeli tak załączyć do zamówienia,
  • dostarczyć przyrząd zgodnie z uzgodnieniami wraz z wypełnionymi formularzami PL-4.4.1_1, PL-4.7.1_3.Spójność pomiarowa