Akredytacja PCA

Zamawianie badań kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)

Informacje ogólne

Laboratorium udostępnia wszystkie niezbędne formularze w postaci PDF.
Wymagane formularze należy uzupełnić elektronicznie lub ręcznie (pola białe wypełnia Zamawiający, pola szare wypełnia Laboratorium).
Formularze należy obić pieczęcią i podpisać (w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis).
Formularze należy przesłać pocztą tradycyjną, dostarczyć je osobiście lub przesłać ich skany wraz podpisami pocztą elektroniczną.


Zamawianie badań EMC

Aby dokonać zamówienia badań EMC należy:
  • ustalić rodzaj badań / metodę badań / wymagania w oparciu o formularz Zakres badań, bezpieczeństwo użytkowania i EMC (PL-4.7.1_5). Wymagania mogą być wymaganiami określonymi przez normy lub własnymi producenta / zamawiającego i muszą być zgodne z danymi technicznymi zamieszczonymi w kolumnie rodzaj badania. W przypadku pojedynczego badania można skorzystać z formularza Zakres pojedynczego badania (PL-4.7.1_10),
  • wypełnić formularz Informacja o badanym wyrobie (PL-4.7.1_11) minimum w zakresie wymaganym do zapytania ofertowego,
  • wysłać zapytanie ofertowe wraz z wypełnionymi formularzami PL-4.7.1_5 lub PL-4.7.1_10, PL-4.7.1_11.
W przypadku akceptacji otrzymanej oferty należy:
  • uzupełnić i podpisać, otrzymany wraz z ofertą, formularz Uzgodnienia (PL-4.4.1_1),
  • wypełnić formularz Zamówienie zewnętrzne (PL-4.7.1_3) do którego załączone są ogólne zasady przyjęcia zamówienia do realizacji,
  • uzupełnić zapisy na formularzu Informacja o badanym wyrobie (PL-4.7.1_11) - jeśli konieczne,
  • dostarczyć urządzenie do badań zgodnie z uzgodnieniami załączając instrukcję obsługi i/lub opis techniczny wraz z wypełnionymi formularzami PL-4.4.1_1, PL-4.7.1_3, PL-4.7.1_11.Badania bezpieczeństwaBadania EMC - emisja