Akredytacja PCA

Wyposażenie

Postanowienia ogólne

Laboratorium posiada wyposażenie spełniające wymagane specyfikacje dla przeprowadzania deklarowanych badań i wzorcowań. Prowadzony system nadzoru zapewnia, że wyposażenie pomiarowo - badawcze we właściwym momencie poddawane jest kontroli i podejmowane są działania zapewniające, że wyposażenie to odpowiada założonym wymaganiom.


Wyznaczanie okresu pomiędzy wzorcowniami

Laboratorium stosuje poniżej przedstawione wytyczne do wyznaczania okresu pomiędzy wzorcowniami wyposażenia pomiarowego:
 • wpływ konstrukcji na stabilność miary,
 • zalecenia producenta,
 • zakres i intensywność użytkowania,
 • trendy uzyskiwane z wzorcowań,
 • sprawdzanie stabilności przy użyciu kart kontrolnych,
 • wyniki wewnętrznych wzorcowań,
 • oczekiwaną dokładność pomiaru,
 • sankcje wynikające z zastosowania nieoprawnego wyposażenia.

Wyznaczanie właściwych odstępów czasu pomiędzy wzorcowniami przy równoczesnym stosowaniu technicznych środków sprawdzania na bieżąco zgodności wyposażenia z wymaganiami oraz sprawdzeń okresowych jest ważnym działaniem obniżania kosztów utrzymania Laboratorium.


Podział wyposażenia

Stosowane wyposażenie zostało podzielone na:
 • mierniki kontrolne MK pełniące rolę wzorców odniesienia,
 • mierniki użytkowe MU,
 • wskaźniki W,
 • stanowiska badawcze STB,
 • wyposażenie pomocnicze dla wykonywanych badań WP,
 • oprogramowanie OP.Obsługa klientaMetody akredytowane