Akredytacja PCA

System zarządzania w Laboratorium

Polityka i cele systemu zarządzania

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania właściwego dla zakresu swojej działaności. Laboratorium posiada swoją politykę, system zarządzania, procedury i instrukcjie.

Laboratorim uznaje konieczność zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług pomiarowo - badawczych przynoszących korzyści klientom i ich zadowolenie z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ludzkiego i ochrony naturalneg środowiska człowieka.

Polityka dotycząca systemu zarządzania łącznie z deklaracjią jakości określona została w Księdze Jakośli Laboratorium.

Kierwonictwo Laboratorium zapewnia, że:
  • jest uregulowany zakres obowiązków i kompetemcji osób odpowiedzialnych za kierowanie pracą Laboratorium oraz pozostałych pracownikow zatrudnionych w Laboratorium;
  • wypełnianie są zobowiązania wynikacjące z zawartych umów, norm, określonych wymagań technicznych i bezpeiczeństwa;
  • są w planowany sposób uwzględniane potrzeby i interesy naszych klientów;
  • jest stosowana w pracy laboratoryjnej obowiązująca dokumentacjia badań i wzorcowań, a wyniki rejestrowane prawidłowo w pełnym zakresie, a następnie dokładnie prezentowane w sprawozdaniach i świadectwach;
  • są wykrywane i korygowane słabe ogniwa w naszym systemie zarządzania oraz działaniach technicznych tak, aby nie dopuścić do powtarzania się błędów, niedociągnięć;
  • przebieg wszystkich badań i wzorcowań daje się odtworzyć w określonym czasie;
  • wszystkie ważne dokumenty, badane, wzorcowane obiekty i wyposażenie laboratorium są prawidłowo nadzorowane, przechowywane i transportowane;
  • każde z działań mających wpływ na wyniki naszej pracy są poddawane auditowi wewnętrznemu przez osoby kompetentne i jeżeli to możliwe niezwiązane z auditowanym obszarem;Metody akredytowanePersonel