Akredytacja PCA

Jakość wyników

Zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań

Laboratorium posiada własną procedurę dla monitorowania miarodajności badań i wzorcowań. Prowadzone są czynności obejmujące:
 • planowanie i udział w badaniach biegłości (PT) i/lub badaniach międzylaboratoryjnych (ILC),
 • powtórne badania lub wzorcowania przechowywanych wzorców,
 • metoda powtarzalności wyników badań i wzorcowań (precyzja w spełnionych warunkach powtarzalności),
 • metoda odtwarzalności wyników badań i wzorcowań (precyzja w spełnionych warunkach odtwarzalności),
 • prowadzenie kart kontrolnych,
 • kontrolę wyników wzorcowań posiadanych wzorców.
Kontrola wewnętrzna metod pomiarowych z jednoczesnym sprawdzeniem wyposażenia jest dokonywana z zachowaniem warunków powtarzalności wewnątrz laboratoryjnej.

Laboratorium stosuje techniki statystyczne do opracowania kart kontrolnych dla posiadanych wzorców. Umożliwiają one badanie zmienności wartości średnich wskazań i rozstępu.

Dla prowadzonych badań ustalane są i zapisywane kryteria oceny. W przypadku wystąpienia niezgodności podejmowane są planowe działania zapobiegawcze i/lub korygujące. Celem ich jest korekcja problemu i zapobieżenie umieszczeniu nieprawidłowych wyników w sprawozdaniu z badania czy świadectwie wzorcowania.

Badania jakościowe, obejmujące udział w badaniach biegłości (PT) i/lub badaniach międzylaboratoryjnych (ILC), są działaniami zewnętrznymi i prowadzone są na podstawie rocznych planów jakościowych opracowanych przez Kierownika Laboratorium.


Przedstawianie wyników

Wyniki wykonywanych badań i wzorcowań są przedstawiane w:
 • sprawozdaniach z badań,
 • świadectwach wzorcowań.
Przedstawione w powyższych dokumentach dane z badań i wzorcowań zawierają:
 • wszystkie informacje wymagane przez klienta,
 • informacje niezbędne do interpretacji wyników badania lub wzorcowania,
 • informacje wymagane w zastosowanej metodzie,
 • informacje identyfikujące podwykonawców badań i wzorcowań oraz identyfikatory wydanych świadectw i sprawozdań.
Sprawozdania z badań lub świadectwa wzorcowań wydawane są w postaci dokumentu drukowanego. Są one zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymaganiami PCA.

Instrukcje badawcze stosowane w Laboratorium dotyczące metod badań i wzorcowań zawierają szczegółowe wymagania dotyczące zapisów danych, obliczeń, prezentacji wyników, wzory formularzy.

W przypadku, gdy sprawozdania z badań zawierają wyniki badań przeprowadzonych przez podwykonawców, to wyniki te są wyrazie zidentyfikowane (m.in. opatrzone są numerem sprawozdania wydanym przez podwykonawcę).

Istotne zmiany do już wydanego sprawozdania z badania lub świadectwa wzorcowania są wnoszone wyłącznie w postaci nowego dokumentu lub przekazu danych, zawierających stwierdzenie: Uzupełnienie do sprawozdania z badań (lub świadectwa wzorcowania), numer kolejny ... Poprawki te są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W przypadku, gdy jest przygotowywane całkowicie nowe sprawozdanie z badań lub świadectwo wzorcowania, to jest ono jednoznacznie zidentyfikowane i zawiera odniesienie do pierwotnego dokumentu, który zastępuje.Badania EMCObsługa klienta