Akredytacja PCA

Laboratorium - dawniej i teraz ...

O nas ...

Laboratorium zajmuje się działalnością pomiarowo - badawczą w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, funkcjonowania zasadniczego i kompatybilności elektromagnetycznej (badania EMC) medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych.

Laboratorium wykonuje wzorcowania urządzeń w dziedzinie wielkości elektrycznych (prąd, napięcie DC, AC, rezystancja) oraz w dziedzinie czasu i częstotliwości. Wzorcowanie obejmuje m.in. generatory i kalibratory napięć i prądów DC i AC, rezystory stałe i regulowane, mierniki napięć, prądów DC i AC, mierniki rezystancji, multimetry i oscyloskopy oraz generatory czasu i częstotliwości, mierniki czasu i częstotliwości.

Doświadczenie Laboratorium w zakresie badań medycznych i niemedycznych urządzeń elektrycznych oraz pomiarów elektrycznych, wzorcowania i nadzorowania sprzętu kontrolno - pomiarowego sięga 30 lat. Pierwsze pomiary wykonywane były w 1986 r.

Laboratorium posiada dedykowane pomieszczenia do przeprowadzania ww. badań i pomiarów oraz wyposażone jest w nowoczesny, precyzyjny sprzęt pomiarowo - badawczy, obsługiwany przez wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem.

Laboratorium posiada dwa certyfikaty akredytacji:
  • nr AB 1604 dla laboratorium badawczego,
  • nr AP 161 dla laboratorium wzorcującego,
nadane przez Polskie Centrum Akredytacji PCA, które działa zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17011.


Trochę historii

Rok 2002 i wcześniej ...
Laboratorium zostało utworzone w dniu 2 września 2002 roku. Do tego dnia działalność Laboratorium była rozproszona pomiędzy działami firmy specjalizującej się w produkcji elektronicznej aparatury medycznej i obejmowała nadzór nad przyrządami pomiarowymi, wykonywanie wzorcowań przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i badań na zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznych wyrobów medycznych.

Rok 2004
W roku 2004 Laboratorium uzyskało Certyfikaty Akredytacji, nadane przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:
  • nr AB 488 dla laboratorium badawczego (z dniem 24.05.2004 r.),
  • nr AP 065 dla laboratorium wzorcującego (z dniem 04.06.2004 r.),
w zakresie wymagań jakościowych kompetencyjnych.

Rok 2005
Począwszy od roku 2005 nastąpił dynamiczny rozwój badań z zakresu EMC. Laboratorium zostało wyposażone w komorę bezechową firmy TDK o odległości pomiarowej 3 m oraz niezbędne wyposażenie pomiarowe. Umożliwiło to zaoferowanie kolejnych usług pomiarowo - badawczych z zakresu EMC. 12 lutego 2007 Laboratorium uzyskało akredytację w zakresie badań EMC dotyczących odporności i emisji.

Rok 2008
Od roku 2008 Laboratorium nie było akredytowane, jednak nie wpłynęło to na jakość systemu zarządzania, który był i nadal jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Brak akredytacji nie zahamował również dalszego rozwoju Laboratorium w zakresie badań i wzorcowań.

Rok 2011
W roku 2011 Laboratorium poszerzyło zakres działalności badawczej. Został opracowany, wykonany i wdrożony specjalistyczny kalibrator spirometryczny umożliwiający wykonywanie badań przepływomierzy szczytowej wartości przepływu oddechowego oraz spirometrów przeznaczonych do oceny funkcji oddechowych.

Rok 2013
Rozwój firmy w zakresie stacjonarnego sprzętu treningowego był w 2013 roku przyczyną dalszego rozszerzania działalności badawczej Laboratorium. Zostało oddane do użytku stanowisko badawcze będące miejscem i zarazem przyrządem do wykonywania badań stacjonarnego sprzętu treningowego typu bieżne ruchome (napędzane silnikiem elektrycznym lub ręcznie).

Rok 2014
Wychodząc naprzeciw rozwojowi telekomunikacji i komunikacji M2M (Machine-to-Machine), Laboratorium w 2014 roku zakupiło specjalistyczne sieci sprzęgająco - odsprzęgające (CDN), poszerzając w ten sposób zakres badań EMC - badania odporności na zaburzenia przewodzone na liniach komunikacyjnych USB, Ethernet oraz badania emisji przewodzonej na linii komunikacyjnej Ethernet.

Przełom roku 2014 i roku 2015 był początkiem rozpoczęcia przygotowań do procesu akredytacji, celem ponownego uzyskania Certyfikatów Akredytacji, nadawanych przez Polskie Centrum Akredytacji, dla działalności badawczej i wzorcującej.

Rok 2015
Intensywność prac w roku 2015 zaowocowała modernizacją stanowiska badawczego cykloergometrów. Powstał nowoczesny i precyzyjny kalibrator cykloergometrów, umożliwiający przeprowadzanie normatywnych badań stacjonarnego sprzętu treningowego typu cykloergometry w sposób zautomatyzowany.

Dodatkowo w 2015 roku zapadły kluczowe decyzje dotyczące rozbudowy i modernizacji Laboratorium. Rozpoczęto prace odnowienia pomieszczeń laboratoryjnych oraz zakupiono nowe przyrządy badawczo - pomiarowe, m.in. odbiornik pomiarowy EMI do 6 GHz, analizator widma do 13 GHz, antena pomiarowa do 18 GHz, analizator harmonicznych, analizator zmian i wahań napięcia oraz migotań światła.

Rok 2016
W kwietniu 2016 Laboratorium ponownie uzyskało Certyfikaty Akredytacji, nadane przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:
  • nr AP 161 dla laboratorium wzorcującego (z dniem 11.04.2016 r.),
  • nr AB 1604 dla laboratorium badawczego (z dniem 28.04.2016 r.).
PersonelStrona główna