Akredytacja PCA

Badania bezpieczeństwa i funkcjonowania zasadniczego

Bezpieczeństwo podstawowe - brak występowania nieakceptowalnego ryzyka bezpośrednio spowodowanego przez fizyczne zagrożenia, gdy urządzenie jest używane w stanie normalnym i w stanie pojedynczego uszkodzenia.

Funkcjonowanie zasadnicze - działanie niezbędne do wyeliminowania nieakceptowalnego ryzyka (brak takiego działania lub ograniczenie jego zakresu powoduje nieakceptowalne ryzyko).

Wykonywane badania bezpieczeństwa i funkcjonowania zasadniczego

Prowadzone przez Laboratorium badania dotyczą sprawdzenia zgodności wyrobów z dyrektywami unijnymi. Są to badania, których celem jest spełnienie wymagań zasadniczych w zakresie bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zadaniczego.

Badania dotyczą urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do zastosowań:
  • medycznych;
  • przemysłowych;
  • naukowych;
  • domowych;
  • informatycznych.
Laboratorium wykonuje również okresowe badania wyrobów elektrycznych w tym medycznych dla potwierdzenia ich bezpiecznego stosowania.


Cel badań bezpieczeństwa i funkcjonowania zasadniczego

Celem powyższych badań jest potwierdzenie zgodności z odpowiednimi dyrektywami unijnymi i normami zharmonizowanymi. Pozytywne wyniki tych badań stanowią podstawę do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia wyrobu znakiem CE dopuszczającym do obrotu na terenie EU.

Celem okresowych badań jest potwierdzenie zgodności charakterystyk metrologicznych z wymaganiami oraz braku zagrożeń porażenia prądem elektrycznym.

Wydawane sprawozdania z badań posiadają znak ILAC-MRA, co oznacza, że są uznawane w Europie i świecie.Zakres badań bezp.Zamawianie badań EMC